FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020

FORMAZIONE PER L’ITALIA PROG-2854
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
OBIETTIVO NAZIONALE ON 1 – MIGRAZIONE LEGALE – FORMAZIONE PROFESSIONALE E CIVICO
LINGUISTICA PRE-PARTENZA 2019
CUP : J23D20001200007

PRIJAVE ZA PRIJAVU ZA UČEŠĆE KURSOVI OBUKE SU PRODUŽENI DO 31.12.2021.

OPIS PROJEKTA 

Javni oglas br. 2/2019 za prezentaciju projekata iz budgeta Azil, Migracije i Integracija 2014.-2020. godine – OS2 Integracija/ Pravna migracija– ON1 Pravna migracija – Projekti za profesionalnu obuku i građansko-jezično obrazovanje sa ciljem odlaska u Italiju zbog zaposlenja ili za profesionalnu obuku ili za spajanje porodica CUP J23D20001200007. Projekat pod nazivom “Obuka za Italiju” PROG-2854.

Projekat, realiziran od strane partnerstva, Promidea Cooperativa Sociale, Gao Ong, Udruženje Inforjob, Federterziario, sa ciljem spajanja ponude i potražnje na tržištu rada za osobe kvalificirane u IT sektoru i sa podrškom u svim procedurama za spajanje porodica u 5 zemalja: Albanija, Tunisia, Bosna i Hecegovina, Ukraina i India.

Projekatom su predviđene izvođenje dvije glavne aktivnosti: 

Aktivnost 1 Kurs italijanskog jezika i građansko obrazovanje 

Aktivnost 2 Kurs italijanskog jezika i građansko obrazovanje, i profesionalno usavršavanje i pomoć u inkluziji u italijansko društvo preko manađmenta kontakata sa firmama, zakonodavnog konsultovanja, administrativne podrške, profesionalnog usmjeravanja.