FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020

FORMAZIONE PER L’ITALIA PROG-2854
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
OBIETTIVO NAZIONALE ON 1 – MIGRAZIONE LEGALE – FORMAZIONE PROFESSIONALE E CIVICO
LINGUISTICA PRE-PARTENZA 2019
CUP : J23D20001200007

KUSHTET E REGJISTRIMIT PER Aksionin 1 dhe PER Aksionin 2 JANE SHTYRE.

Aplikimet mund te pranohen deri ne daten 15 dhjetor

PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE TË PROJEKTIT

Kurse trajnimi Veprimi 1 Trajnim para nisjes për bashkimin familjar

Shkarkoni Aplikacionin
Shkarkoni Rregulloret
Shkarkoni Vetëdeklarimin

Kurse trajnimi Veprimi 2 Trajnim para nisjes për punësim

Shkarkoni Aplikacionin
Shkarkoni Rregulloret
Shkarkoni Vetëdeklarimin